fbpx

PRIVACY  STATEMENT

Amsterdam Fringe Festival verwerkt persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze diensten. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Amsterdam Fringe Festival (Fringe) gebruikt de via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van alle transacties die via de website verlopen;
 2. het versturen van maximaal 2 e-mail nieuwsbrieven per jaar aan klanten naar aanleiding van een eerdere transactie, tot maximaal 2 jaar na de transactie;
 3. het versturen van maximaal 8 e-mail nieuwsbrieven per jaar aan opt-in nieuwsbrief abonnees;
 4. het uitvoeren van één klanttevredenheidsonderzoek per jaar naar aanleiding van een transactie eerder in datzelfde jaar;

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT FRINGE?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij valt te denken aan NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, rekeningnummer, aantal en type gekochte toegangsbewijzen.

DELEN MET ANDEREN

Amsterdam Fringe Festival deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, zoals onze ticketing-partij, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wij werken op deze manier met de volgende bedrijven (hierna: ‘verwerkers’):

 • Voordemensen: voor het verkopen van tickets
 • Mollie: voor de financiële afhandeling van online ticketverkoop
 • Google (Analytics): voor het monitoren van klikgedrag (met geanonimiseerde data)
 • MailChimp: voor het versturen van e-mailings
 • Facebook: voor advertentiecampagnes
 • Microsoft SharePoint: voor het opslaan van data
 • Festivalroosters: voor het inschrijven en inroosteren van vrijwilligers
 • YesPlan: voor het inroosteren van voorstellingen en het opslaan van artiesten data
 • WordPress: voor het aanmelden van makers en artiesten
 • SurveyMonkey: voor het doen van onderzoek
 • Sara Oomen: voor het doen van onderzoek

BEVEILIGING

Amsterdam Fringe Festival neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen, conform de eisen van de AVG, passende en adequate maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via communicatie@amsterdamfringe.nl.

Jouw gegevens aanpassen?
Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van persoonsgegevens, je wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere vragen hebt over het privacybeleid van Amsterdam Fringe Festival, dan kan er contact opgenomen worden via communicatie@amsterdamfringe.nl.

Gebruikt Amsterdam Fringe Festival Cookies of Pixels?

 • Amsterdam Fringe Festival gebruikt cookies op de website
 • Amsterdam Fringe Festival gebruikt Facebook Pixels

Kan Amsterdam Fringe Festival dit Privacy Statement wijzigen?
Ja, Amsterdam Fringe Festival behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende Privacy Statement weergegeven.

DISCLAIMER

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Inhoud

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Amsterdam Fringe Festival spant zich ervoor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons alstublieft meteen weten. Dan kunnen we het corrigeren. Werkt iets niet goed? Dan is er misschien een technische storing. Waarschuw ons even, alstublieft. Bij voorbaat excuses voor het ongemak. Mail ons via communicatie@amsterdamfringe.nl.

Kaartverkoop, aanbiedingen, prijzen
Alle door Amsterdam Fringe Festival, dan wel door onze verwerkers gedane aanbiedingen, (programma-)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Amsterdam Fringe Festival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Amsterdam Fringe Festival en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde fysieke verkooppunten.

Intellectuele eigendomsrechten
Amsterdam Fringe Festival behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s), tenzij anders vermeld. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amsterdam Fringe Festival, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

PRIVACY  STATEMENT

Amsterdam Fringe Festival processes personal data from the users of our services. We adhere to the requirements of the ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) in all cases.

Amsterdam Fringe Festival (Fringe) uses the personal data provided via this website for the following purposes:

  1. carrying out all transactions that take place via this website;
  2. sending up to 2 e-mail newsletters per year to customers as a result of a previous transaction, up till 2 years after their transaction;
  3. sending up to 8 e-mail newsletters per year to opt-in newsletter subscribers;
  4. carrying out one customer satisfaction survey per year as a result of a transaction earlier in the same year;

WHAT PERSONAL DATA IS PROCESSED BY FRINGE?

The data that is processed are only those data that are necessary for the execution of the above purposes. This could include NAW data, e-mail address, date of birth, gender, account number, number and type of tickets purchased.

 

SHARE WITH OTHERS

Amsterdam Fringe Festival shares your personal data with various third parties, such as our ticketing party, if this is necessary for the execution of the agreement and to comply with any legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we have an agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data.

We work in this way with the following companies (hereinafter: ‘processors’):

 • Voordemensen: ticketing-system
 • Mollie: financial settlement of online ticketing
 • Google (Analytics): for monitoring click behaviour (with anonymized data)
 • MailChimp: for sending out e-mailings
 • Facebook: for advertising campaigns
 • Microsoft SharePoint: for saving data
 • Festivalroosters: for the registration of volunteers
 • YesPlan: for scheduling and artist data
 • WordPress: for the application of artists
 • SurveyMonkey: for research
 • Sara Oomen: for research

 

SECURITY

Amsterdam Fringe Festival takes the protection of your data seriously. We take, in accordance with the requirements of the GDPR, suitable and adequate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us via communicatie@amsterdamfringe.nl.

Adjust your data?

If you have questions, comments or complaints about the use of personal data, want to unsubscribe from the newsletter or have other questions about the privacy policy of Amsterdam Fringe Festival, then contact us via communicatie@amsterdamfringe.nl.

Does Amsterdam Fringe Festival use Cookies or Pixels?

 • Amsterdam Fringe Festival uses cookies on the website
 • Amsterdam Fringe Festival uses Facebook Pixels

Can Amsterdam Fringe Festival change this Privacy Statement?

Yes, Amsterdam Fringe Festival reserves the right to change this Privacy Statement. The current applicable Privacy Statement is displayed via this website.

DISCLAIMER

By visiting this website and / or using the information provided on or via this website, you declare that you accept the applicability of this disclaimer.

Content

Editors and publishers of information on this website are fully aware of their task to provide information that is as reliable as possible. Amsterdam Fringe Festival makes every effort to regularly update and / or supplement the content of the web page. Despite this care and attention, it is possible that the content is incomplete and / or incorrect. The information provided is not legally binding.

Do you notice something is wrong? Please let us know immediately. Then we can correct it. Is something not working properly? Then there might be a technical fault. Please warn us via communicatie@amsterdamfringe.nl.

Ticket sales, offers, prices

All offers, (program) announcements or otherwise provided information and quotations made by Amsterdam Fringe Festival, or by our processors are without obligation. Amsterdam Fringe Festival accepts no liability for any errors in announcements, offers or otherwise provided information and quotations made by Amsterdam Fringe Festival and by third parties to the visitor, or for mistakes made in the (pre) sale of tickets by third parties, including the so-called physical sales points.

Intellectual property rights

Amsterdam Fringe Festival reserves all rights (including copyrights, trademark rights and patents) with regard to information presented on this website (including texts, graphic material and logos), unless otherwise stated.

In addition to downloading and printing the information provided for personal use, it is not permitted to copy, multiply, publish or distribute the content of this website without explicit written permission from Amsterdam Fringe Festival.